Mali Danışmanlık ve Fizibilite

Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı (Fizibilite Çalışmaları)

Etkin Proje’nin konusunda uzman ve akademisyenlerden oluşan ekibi, aşağıdaki konularda yatırımcılara destek vermektedir:

•    Yatırım teşvik projeleri, danışmanlığı
•    Şirket değerleme konusunda yönetim danışmanlığı
•    Şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarında fizibilite ve değerleme

Muhasebe Sistemi

Yöneticilerin alacakları kararlara yardımcı olmak, bilgi talebinde bulunanların ihtiyaçlarına doğru, şeffaf, zamanlı güvenilir bilgi sunmak ve şirket hissedarlarının menfaatlerini koruyabilmenin ilk şartı; iyi bir muhasebe sistemine sahip olmaktır. 

Etkin Proje Mali Danışman Ekibi; şirketlerin muhasebe sistemleriyle ilgili olarak 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri çerçevesinde aşağıdaki konularda destek vermektedir.

•    Şirketlerin muhasebe alt yapısının analizi, 
•    Olası vergi risklerine yönelik analizler,
•    Muhasebe sistem alt yapısının kurulması/revizesi:

Ar-Ge projeleri bazında maliyet ve karlılık analizi ve raporlanmasına imkan verecek şekilde
Departmanlar bazında maliyet ve karlılık analizi ve raporlanmasına imkan verecek şekilde

•    Üretim (Maliyet) ve yönetim muhasebe sistemi alt yapısının kurulması/revizesi
•    Ar-Ge harcamalarının denetlenmesi
•    Ar-Ge indirim tutarının hesaplaması, raporlanması
•    Muhasebe işlem ve kayıtlarının denetlenmesi
•    İthalat ve ihracat muhasebe işlemlerinin denetlenmesi
•    Kurumlar ve Geçici Vergi beyannamelerinin kontrolü
•    Ar-Ge merkezleri ve Teknokentlerde vergi ve teşvik uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi  

Türk Ticaret Kanunu Hizmetleri

2012 Temmuz Ayında hayatımıza giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve uygulama yönetmelikleri çerçevesinde aşağıdaki konularda destek verilmektedir;

•    Yerli ve yabancı sermayeli, gerçek ve tüzel kişilere tüm ticaret sicil işlemleri hizmeti 
•    Uygun şirket seçimi ve anahtar teslimi şirket kuruluş işlemleri
•    Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat ofisi kuruluş işlemleri:
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne düzenli olarak yapılması gereken bildirimler

•    Genel kurul işlemleri
•    Ana sözleşme tadil işlemleri

Bordrolama

Şirketlere; gerek ücret gizliliği prensipleri, gerek kanun uygulamalarıyla ilgili risklerin asgariye indirilmesi amacıyla ortaya çıkan profesyonel destek ihtiyaçları, gerek operasyonel maliyetlerin optimizasyonu, gerekse çalışan verimliliğinin artırılmasına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacıyla bordrolama hizmetleri sunulmaktadır.  
Mali Danışman Ekibimiz; 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri çerçevesinde aşağıdaki konularda destek vermektedir:

•    İş sözleşmeleri ve personel özlük dosyalarının incelenerek, 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygunluğunun tetkiki ve revizesine yönelik önerilerde bulunulması,
•    Ar-ge projelerinde çalışan/çalışacak, Ar-ge ve destek personellerinin vergi ve SGK destek unsurlarının analizi ve buna göre personel planlaması için yönetime önerilerde bulunulması,
•    SGK işyeri açılış işlemleri
•    5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar gereği, istisna uygulaması kapsamında SGK Kurumuna yapılması zorunlu bildirimlerin yapılması,
•    Şirketin İK departmanından alınacak puantaj bilgilerine uygun olarak; 5510, 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar çerçevesinde bordroların hazırlanması,
•    5746 ve 4691 Sayılı Kanun kapsamında, istisnadan faydalanan personellere ilişkin; gelir ve damga vergisi ile SGK teşvik tutarlarına ilişkin rapor düzenlenmesi,
•    Web üzerinden, ücret hesap pusulalarının şifrelenerek personellere direkt gönderilmesi (YENİ !) 
•    Personellere ilişkin aylık SGK bildirgelerinin hazırlanarak, SGK kurumuna bildirilmesi, oluşan ödeme tahakkuklarının şirketlere gönderilmesi, 
•    Personellerin işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlanması,
•    4857 Sayılı İş Kanununun tazminata ilişkin hükümleri kapsamında, işten çıkan/çıkartılan personellerin, tüm özlük haklarının (Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, kullanılmayan izinler, yeni iş arama izni vb) hesaplanarak, bunlara ilişkin bordro ve ibranamelerin hazırlanması,
•    Şirketlere mevcut yasalar çerçevesinde, İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık verilmesi.