Katı Atık yönetimi

ENSATURK MÜHENDİSLİK Endüstriyel Atık Yönetim planlarının hazırlanması, güncel çevre mevzuatına uygunluk çalışmaları, saha çalışmaları ve atık yönetimi konularında eğitim hizmet sunar ve çözümler üretir.
Atık Yönetimi
Tesisinizde oluşan atıkların Çevre Mevzuatı kapsamında; beyan işlemleri, atık yönetim planı oluşturulması, atıkların minimizasyonu, taşınması, depolanması, geri kazanım ve bertaraf edilmesi işlemlerini kapsayan sürecin tümü çevre yönetiminin önemli bir bileşeni olan atık yönetimini ifade etmektedir.
Atık Üreticisinin Sorumlulukları
- Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak,
- Üretilen atık tür ve miktarına ilişkin atık beyan formunu her yıl doldurarak Bakanlığa göndermek,
- Atıklarını tesis içerisinde uygun şekilde depolamak. (Bunun için beton zeminli (ya da eşdeğeri), sızdırmazlığı sağlanmış, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı oluşturmak, atıklarını niteliğine uygun konteynırlarda depolamak).
- Atıkların tesis içinde yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun geçici depolarda bekletilmesi için valilikten izin almak,(Ayda 1000kg’dan fazla atık üretenler)
- Üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almak,
- Atıklarını bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf tesislerinde gerekli harcamaları karşılayarak bertaraf etmek ve bertaraf işleminin tamamlandığını yetkililere bildirmek,
- Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymak,
- Ürettiği atıklara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak,
Atık Yönetim Planı Nedir ?
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlayarak ilgili Valilikten (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) onay alması gerekmektedir. Atık Yönetim Planı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bir gereği olup planın sadece tehlikeli atıkları içermesi yeterlidir. Hazırlanan Atık Yönetim Planı ve ekleri bir üst yazı ekinde İlgili Valiliğe (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) sunulur.